Pravidla pro soutěž na týdenní bázi (produkty Lactacyd)

Česká republika

 

Úplná varianta:

1. POŘADATEL

Společnost OMEGA PHARMA a.s., se sídlem Drážní 253/7, 627 00 Brno, IČ: 25388827, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 6162 (dále jen „pořadatel“).

2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěž probíhá společně na území České republiky a Slovenské republiky od 16.5.2016 od okamžiku zadání prvního soutěžního úkolu na Facebooku Lactacyd
CZ&SK do 7.8.2016, výhradně prostřednictvím těchto Facebook stránek https://www.facebook.com/lactacyd.czsk (dále jen „stránky Lactacyd“) .

Soutěž probíhá ve dvanácti (12) samostatných soutěžních kolech:

i) první kolo soutěže probíhá od 18. 5. 2016 do 24. 5. 2016 (včetně)

ii) druhé kolo soutěže probíhá od 25. 5. 2016 do 31. 5. 2016 (včetně)

iii) třetí kolo soutěže probíhá od 1. 6. 2016 do 7. 6. 2016 (včetně)

iv) čtvrté kolo soutěže probíhá od 8. 6. 2016 do 14. 6. 2016 (včetně)

v) páté kolo soutěže probíhá od 15. 6. 2016 do 21. 6. 2016 (včetně)

vi) šesté kolo soutěže probíhá od 22. 6. 2016 do 28. 6. 2016 (včetně)

vii) sedmé kolo soutěže probíhá od 29. 6. 2016 do 5. 7. 2016 (včetně)

viii) osmé kolo soutěže probíhá od 6. 7. 2016 do 12. 7. 2016 (včetně)

ix) deváté kolo soutěže probíhá od 13. 7. 2016 do 19. 7. 2016 (včetně)

x) desáté kolo soutěže probíhá od 20. 7. 2016 do 26. 7. 2016 (včetně)

xi) jedenácté kolo soutěže probíhá od 27. 7. 2016 do 2. 8. 2016 (včetně)

xii) dvanácté kolo soutěže probíhá od 3. 8. 2016 do 9. 8. 2016 (včetně)

(dále jen „soutěžní kolo“). Každé soutěžní kolo je vyhodnocováno samostatně.

Soutěžního kola se může zúčastnit každý soutěžící pouze jednou pod svým vlastním Facebook profilem. Soutěžící musí být uživatelem sociální sítě Facebook a
mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj Facebook účet, zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php. V případě zániku Facebook účtu z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity
(včetně jeho blokace) bude soutěžící automaticky pořadatelem vyloučen ze soutěže a ztrácí nárok na jakoukoli výhru.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že se některá z
těchto osob stane výhercem, výhra se nepředá.

Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18ti let s trvalým bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky
(dále jen „účastník“ či „soutěžící“).

Tato jazyková verze pravidel je určena spotřebitelům na území České republiky.

3. JAK SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT:

Soutěžící se zúčastní soutěže tak, že v příslušném soutěžním kole připojí k aktuálnímu soutěžnímu Facebook příspěvku pořadatele soutěže obsahující soutěžní
otázku pořadatele soutěže (dále jen „soutěžní otázka“), který je dostupný také na: https://www.facebook.com/lactacyd.czsk, do komentáře svůj originální, kreativní komentář a co nejvíce
odpovídající položené soutěžní otázce (dále jen „soutěžní komentář“) a to pomocí příslušné funkce Facebook.

Soutěžící nesmí v rámci probíhající soutěže svou odpověď následně měnit, tj. upravovat již zveřejněný komentář.

Soutěžící umístěním svého komentáře souhlasí s pravidly této soutěže a uděluje pořadateli souhlas s tím, aby následně v souladu s těmito pravidly zpracoval
jeho kontaktní údaje nutné pro dodání výhry a poskytuje licenci v rozsahu stanoveném těmito pravidly. Dále souhlasí s tím, že jméno výherce ve tvaru:
„Křestní jméno a příjmení“ (např. Marek Jirous.) bude uveřejněno na facebookové stránce pořadatele ( www.facebook.com/lactacyd.czsk ) a může být doplněno jeho profilovou fotografií z Facebooku pro účely
identifikace výherce.

4. VÝBĚR VÝHERCŮ

V příslušném soutěžním kole, se výhercem příslušného soutěžního kola stává 1 soutěžící, který úplně splnil pravidla této soutěže a který v příslušném
soutěžním kole získal od uživatelů Facebook nejvíce „liků“ („To se mi líbí“) ke svému příslušnému komentáři ze všech účastníků příslušného soutěžního kola.
Výherce vyhrává jeden kus výhry „balíček Lactacyd“.

V případě, že účastníci získají stejný počet „liků“ a nebude tak možné jednoznačně určit výherce, rozhodne o výherci odborná porota pořadatele, která
soutěžní komentáře zhodnotí na základě jejich originality, kreativity a splnění podmínek zadání.

Pořadatel soutěže má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou
platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které
je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

5. ODMĚNY V SOUTĚŽI

Výhrou v soutěži je „Balíček produktů Lactacyd“:

Do soutěže je umístěno celkem 12 balíčků produktů značky Lactacyd. Každý balíček se skládá z:

· 1 ks Lactacyd Fresh gel 200 ml

· 1 ks Lactacyd Vlhčené ubrousky Fresh 15ks

· 1 ks Lactacyd Sensitive gel 200 ml

· 1 ks Lactacyd Vlhčené ubrousky Sensitive 15ks

· 1 ks Lactacyd Femina gel 200 ml

· 1 ks Lactacyd Vlhčené ubrousky Femina 15ks

Výherce bude zveřejněn na soutěžních stránkách Lactacyd obratem po ukončení příslušného soutěžního kola a bude pořadatelem informován písemně o výhře
(zpráva, e-mail ).

Výherce příslušného soutěžního kola je povinen do 4 dnů od vyhlášení výsledků příslušného soutěžního kola (nejpozději však ve lhůtě 4 dnů od odeslání
informativní zprávy o výhře) odeslat pořadateli své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu) pomocí Facebook zprávy ze svého vlastního Facebook účtu,
kterým se soutěže účastnil. Pokud výherce nedodá kontaktní údaje ve stanovené lhůtě, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

Výhry v soutěži jsou společné pro území České republiky a Slovenské republiky.

6. PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výhra bude výherci předána poštovní zásilkou na výhercem poskytnutou adresu nejpozději do 2 týdnů ode dne obdržení poštovní adresy výherce. Adresa musí být
na území České republiky či Slovenské republiky. Výherce, který si výhru nepřevezme a/nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené v
těchto podmínkách, ztrácí na výhru nárok. Výhra bude předána oproti podpisu předávacího protokolu.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry.

Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Výhru nelze reklamovat.

7. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE

Uživatel sítě Facebook může k příslušnému soutěžnímu komentáři umístit pouze jeden „like“ resp. „To se mi líbí“.

Uživatel, který hlasuje v rámci této soutěže pro soutěžní komentář, prohlašuje, že tak učinil v souladu s pravidly této soutěže a pravidly Facebook.
Jakékoliv hlasy obcházející pravidla této soutěže či pravidla Facebook budou bez uvedení důvodu či jakéhokoliv oznámení ze soutěže odstraněny.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, v případě důvodného podezření na zneužití, či podvod v rámci
soutěže si vyhrazuje pořadatel právo prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím,
kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.

Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte e-mail či zprávu na Facebooku zaslaný pořadatelem. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým
výherce neobdržel e-mail od pořadatele nebo nekontaktoval pořadatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.

Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla
napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen (příkladem může být např. účast v soutěži z více emailových adres
nebo uvedení nepravého jména a příjmení); to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla
napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Ze soutěže budou vyloučeni
všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel.

Ze soutěže budou vyřazeny soutěžní komentáře, které jsou vulgární či jinak odporují pravidlům společenské morálky (např. hanlivé, rasistické, sexuální
výrazy atp.).

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě podezření ze zneužití soutěže určit odbornou komisi, která rozhodne o výhercích.

Důvodem pro vyloučení soutěžícího ze soutěže je duplicita Facebook účtů, či zrušení Facebook účtu, atp.. V této souvislosti si pořadatel vyhrazuje právo
jakékoli kontroly jednotlivých účastí v soutěži a to jak po stránce technické, tak po stránce organizační včetně namátkových kontrol emailových adres a
účtů Facebook jednotlivých soutěžících ve vztahu k jejich uživatelům. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož chování či Facebookový
profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na
soutěžícím.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy související zejména s připojením k internetové síti, sítě Facebook, s dostupností nebo
funkčností webových stránek anebo s přenosem dat.

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto
pravidel.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Soutěžící, který tato pravidla
poruší, může být pořadatelem ze soutěže vyloučen.

Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže.

Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na: www.lactacyd.cz/soutezni-podminky
.

8.SOUTĚŽNÍ DÍLO, LICENCE

Soutěžící zařazením soutěžního komentáře, resp. soutěžního díla do soutěže podle těchto pravidel potvrzuje a zavazuje se kdykoli na základě předchozí
žádosti pořadatele prokázat:

a) písemným čestným prohlášením, že soutěžní dílo pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jeho užití v neomezeném rozsahu,

b) písemným výslovným souhlasem osoby, či všech osob případně zachycených v soutěžním díle, že souhlasí se zachycením své osoby v soutěžním díle a se
zařazením soutěžního díla do této soutěže a že souhlasí se zveřejněním soutěžního díla v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel.

Do soutěže nebudou zařazena díla, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky soutěže anebo které odeslaly osoby nesplňující
podmínky účasti v soutěži. Pořadatel má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit takové soutěžní dílo, jehož následným šířením by mohl
ohrozit nebo porušit jemu uložené právní anebo smluvní povinnosti, nebo jehož šíření by bylo v rozporu se zájmy pořadatele.

Do soutěže nebudou zařazena nebo z ní budou vyřazena zejména soutěžní díla, která:

a) nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly soutěže;

b) odporují dobrým mravům;

c) jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům;

d) budou jakýmkoli způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo budou jakýmkoli způsobem v
rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

e) obsahují náboženský nebo politický podtext;

f) soutěžní příspěvky s vulgárním, rasistickým nebo jiným obecně nepřijatelným obsahem sdělení;

g) budou zmiňovat nebo obsahovat referenci na produkty konkurenční k produktům pořadatele soutěže či budou obsahovat konkurenční produkty k produktům
pořadatele soutěže samotné.

Pro účely této soutěže se za autora soutěžního díla bez dalšího považuje soutěžící, který tento soutěžní komentář do soutěže odeslal.

Zasláním soutěžního díla do soutěže soutěžící uděluje pořadateli nevýhradní souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn soutěžní dílo, autorská díla, umělecké
výkony a jména, příjmení, podobizny a ostatní složky projevů osobní povahy a osobní údaje osob zachycených v soutěžním díle využívat všemi způsoby, zejména
ke zveřejnění na soutěžních stránkách www.lactacyd.cz a www.facebook.cz/lactacydczsk a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu
šíření a použití těchto projevů osobní povahy a autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, množstevní a
časový). Pořadatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit soutěžní díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění.
Pokud je ve smyslu autorského zákona k jakémukoli dalšímu nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla
apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen odesláním soutěžního díla do soutěže. Pořadatel je oprávněn tuto
licenci převádět na třetí osoby libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Soutěžící účastí v soutěži a odesláním soutěžního díla do soutěže výslovně
prohlašuje, že je oprávněn jménem autora soutěžního díla i osob zachycených v soutěžním díle uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže
nebo kdykoli po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídají soutěžící v plném rozsahu za veškeré škody vzniklé v této souvislosti pořadateli a zavazuje
se tyto škody neprodleně v plněném rozsahu uhradit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla pořadateli
anebo jiné osobě jakákoli škoda (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložení pokuty) anebo náklady, jsou soutěžící ji v plném rozsahu
uhradit.

9. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

Soutěžící odesláním svého komentáře do soutěže souhlasí s pravidly této soutěže a uděluje pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění
souhlas se zpracováním a užitím jím poskytnutých osobních údajů a to konkrétně: jméno, příjmení, e-mail a případně i adresa pro doručování (dále jen
„osobní údaje“) do databáze společnosti pořadatele, tedy společnosti OMEGA PHARMA a.s., se sídlem Drážní 253/7, 627 00 Brno, IČ: 25388827, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6162, tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytuje za účelem prověření
jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a zaslání výhry, jakožto i pro další obchodní a pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních
sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. na dobu dvou let v rámci činnosti pořadatele. Soutěžící bere na vědomí, že
poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21
zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů a právo
žádat pořadatele o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení
pořadateli, v případě odvolání souhlasu před ukončením soutěže je soutěžící se soutěže vyloučen. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na
správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Výherce souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít a zejména uveřejnit jméno a příjmení výherce prostřednictvím elektronických i
tištěných médiích, a to po dobu konání soutěže a 2 let od jejího skončení.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook a nijak s ní nesouvisí.
Provozovateli sociální sítě Facebook nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže; společnost Facebook Inc.
je tak zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a
nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

Soutěž probíhá společně na území České republiky a Slovenské republiky. Výhry v soutěži jsou společné pro území České republiky a Slovenské republiky.

V Brně, dne 9. 5. 2016